Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Finance


Upoštevanje finančnih sredstev prejetih v okviru mednarodnih programov s področja izobraževanja in usposabljanja
1. Mnenje o pošiljanju podatkov za dohodnino (145 KB)
2. Obrazložitev davčnih predpisov z vidika porabe sredstev, prejetih od Evropske unije (217 KB)
3. Obdavčitev štipendij CEEPUS za profesorje - mnenje DURS (633 KB)
4. Kako je obdavčena Erasmus štipendija?
5. Kako izplačati sredstva donacije osebam na trgu dale (mladim delavcem) v okviru programa Leonardo da Vinci?
6. Kako je obdavčena dotacija za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev v okviru programa Comenius in individualna mobilnost v programu Grundtvig?
7. Ali lahko DDV vključimo v stroške projekta?
8. Ali mora partner v okviru projekta za nakazilo sredstev izstaviti račun?
9. V kakšni višini lahko vključimo med stroške projekta stroške plač?
10. V kakšni višini lahko vključimo med stroške projekta avtorske honorarje?
11. Ali se prihodki od dotacij, subvencij in donacij vštevajo med obdavčene prihodke?

Kako je obdavčena Erasmus štipendija?

Pri izvajanju programov Vseživljenjsko učenje so prejemniki sredstev tudi študenti (Program Erasmus) in dijaki (Leonardo da Vinci), ki gredo na študij ali usposabljanje v tujino. Pri tem dobijo iz sredstev EU določen znesek za kritje stroškov bivanja v tujini. V nobenem primeru ne prejmejo sredstev za plačilo kakršnegakoli dela ali honorarja za opravljeno delo.

Od Erasmus štipendije za študente in Leonardo da Vinci za dijake torej ni potrebno obračunati in plačati dohodnine.

Zakon o dohodnini v 25. členu določa, da se dohodnina ne plačuje od:

  • štipendije in drugih prejemkov, izplačanih osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas, v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi posebnih predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij) in od navedenih prejemkov, ki jih financira tuja država ali mednarodna organizacija oziroma izobraževalna, kulturna ali znanstveno-raziskovalna ustanova, razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev; učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij;

  • prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov prevoza ter bivanja osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas, ki jih izplača ustanova, ustanovljena z namenom štipendiranja, ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec prejemnika ali osebe, ki je povezana s prejemnikom;

Prav tako 106. člen Zaklona o dohodnini opredeljuje druge dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo:

(1) V davčno osnovo od drugih dohodkov se ne všteva kadrovska štipendija in druga štipendija, izplačana za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za poln učni ali študijski čas, za študij v Sloveniji do višine minimalne plače in za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60%. Pri določanju višine minimalne plače se upošteva minimalna plača, kot je določena z zakonom, ki ureja minimalno plačo. Pri izplačilu prejemkov v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem se smiselno upoštevajo določbe 2. točke tretjega odstavka 39. člena ter 3. in 4. točke prvega odstavka 44. člena tega zakona.

(2) Štipendija, ki presega znesek, določen v prvem odstavku tega člena, se všteva v davčno osnovo v višini, ki presega znesek, določen v prvem odstavku tega člena.

(/ZDoh-2/ Ur.l. RS, št. 117/2006)


Kako izplačati sredstva donacije osebam na trgu dale (mladim delavcem) v okviru programa Leonardo da Vinci?

Pri izvajanju programov Vseživljenjsko učenje so prejemniki sredstev tudi osebe na trgu dela (mladi delavci) v okviru programa Leonardo da Vinci, ki gredo na strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje v tujino. Pri tem dobijo iz sredstev EU določen znesek za kritje stroškov prevoza, zavarovanja in bivanja v tujini. V nobenem primeru ne prejmejo sredstev za plačilo kakršnegakoli dela ali honorarja za opravljeno delo.

Z udeležencem sklenete dogovor o financiranju, kjer specificirate, katere stroške mu boste povrnili. Udeleženec mora porabo dokazati z računi, od teh zneskov pa dohodnine ne obračunate in ne plačate.

Zakon o dohodnini v 107. členu določa oprostitve dohodnine:

2. prejemkov, namenjenih pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki:

  • jo napoti ali pozove državni ali drug organ zaradi izvajanja dejavnosti tega organa;

  • prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih ljubiteljskih, humanitarnih, dobrodelnih, vzgojno izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v dejavnostih zbornic, v dejavnostih verskih skupnosti in v dejavnostih političnih strank, pod pogojem, da so navedene dejavnosti nepridobitne dejavnosti;

  • prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez (za sodelovanje se šteje tudi delovanje v organih društev in njihovih zvez), zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne dejavnosti teh društev;

  • in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona.

Zakon o dohodnini /ZDoh-2/ Ur.l. RS, št. 117/2006Kako je obdavčena dotacija za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev v okviru programa Comenius in individualna mobilnost v programu Grundtvig?

Pojasnilo DURS, št. 4210-1209/2006, 28. 2. 2007

Če tuja ali naša fizična oseba, ki je poslana oziroma povabljena na posvet z mednarodno udeležbo, v zvezi s tem prejme le izplačilo, namenjeno pokritju stroškov prevoza, prenočitve in dnevnice (pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračilo stroškov v predpisu vlade), so ti dohodki oproščeni plačila dohodnine od drugih dohodkov (5. točka 107. člena ZDoh-2).

Če se fizični osebi poleg povračila stroškov izplača še kak drug dohodek (npr. kotizacija), je šteti, da je izplačilo za dejanje te osebe izvedeno zaradi interesa izplačevalca (fizična oseba je z izplačevalcem v odvisnem razmerju), zato se njen bruto prejemek (kotizacija + povračilo stroškov) obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

V primerih stalnega strokovnega spopolnjevanje udeleženci prejmejo le povračilo stroškov, zato ni potrebno obračunati in plačati dohodnine.Ali lahko DDV vključimo v stroške projekta?

V stroške projekta lahko vključite tisti DDV, ki ga ne dobite povrnjenega. Če vračila DDV ne uveljavljate, lahko med stroške projekta vključite celoten znesek računa.Ali mora partner v okviru projekta za nakazilo sredstev izstaviti račun?

Partnerjem lahko povrnete sredstva na podlagi zahtevka. Zahtevku so lahko na vašo zahtevo priloženi dokumenti, ki dokazujejo upravičenost stroška.

Predmet obdavčitve določa 3. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), kar pa dotacije EU niso, saj pogodbenik ne opravlja dobave blaga oz. storitev za plačilo. ZDDV-1 v svojem 36. členu določa davčno osnovo in sicer:

(1) Pri dobavah blaga ali storitev davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takih dobav, če ni s tem zakonom drugače določeno

DDV se torej ne obračunava od izplačil dotacij po pogodbah, ki nimajo neposredne veze s ceno izdelka oz. storitve.

Na tej podlagi pogodbenik tudi ne izstavi računa, pač pa pošlje le zahtevek za plačilo sredstev po pogodbi. Sama nakazila sredstev iz naslova izvajanja programov EU so torej oproščena plačila DDV, ves nadaljnji promet v zvezi z izvajanjem projektov pa je podvržen domači zakonodaji. Izvajanje programov s sredstvi EU ne pomeni opravljanja prometa blaga ali storitev, zato nakazila končnim prejemnikom niso podvržena obračunu DDV (ne glede nato, iz katerih držav prejemniki sredstev prihajajo)

36. člen ZDDV-1 v 6.c točki tudi določa, da se zneski, ki jih davčni zavezanec prejme od svojega naročnika kot povračilo za izdatke, ki jih je plačal v njegovem imenu in za njegov račun, in jih vodi v svojem knjigovodstvu kot prehodne postavke, ne vštevajo v davčno osnovo. Davčni zavezanec mora zagotoviti dokazila o dejanskem znesku teh izdatkov in ne sme odbiti morebiti zaračunanega DDV od teh transakcij.

Zakon o davku na dodano vrednost /ZDDV-1/, Ur.l. RS, št. 117/2006V kakšni višini lahko vključimo med stroške projekta stroške plač?

Stroške plač lahko vključite v bruto-bruto znesku, povečanim za znesek prehrane in prevoza ter sorazmerni deleža regresa.V kakšni višini lahko vključimo med stroške projekta avtorske honorarje?

Med stroške projekta lahko vključite avtorske honorarje v bruto vrednosti.Ali se prihodki od dotacij, subvencij in donacij vštevajo med obdavčene prihodke?

Odhodki so ekonomsko neupravičeni takrat, kadar ne pripomorejo k poslovanju, so nepotrebni in neupravičeni in niso običajni za poslovanje. Povezani morajo biti z obdavčenimi prihodki. Odhodki, nastali z izvajanjem posameznega projekta sodijo med davčno nepriznane odhodke saj:

  • niso namenjeni pridobivanju dobička, saj je določilo o nepridobitnosti izrecno navedeno v pogodbi med Centrom in prejemnikom dotacije (27. člen ZDDPO- 2),

  • niso povezani z obdavčenimi prihodki, saj so ta sredstva prejeta kot dotacija,

  • z vidika poslovanja so poslovno nepotrebni, podjetje bi prav tako lahko poslovalo brez njih.

Davčni zavezanec torej sredstva, prejeta od Evropske komisije posredno preko Centra, knjiži v knjigovodstvu kot prehodne postavke, prav tako evidentira odhodke, nastale z izvajanjem projekta in ne enih ne drugih ne upošteva pri obračunu davka od dohodka. pravnih oseb.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb /ZDDPO-2/, Ur.l. RS, št. 117/2006


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.