Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Pogosta vprašanja


1. Kdo se lahko prijavi?
2. Kdo podpiše prijavni obrazec?
3. Ali se lahko prijavim na razpis, tudi če nimam Erasmusove univerzitetne listine?
4. V katerem obdobju se lahko izvedejo mobilnosti?
5. Ali lahko v okviru ene akcije pošljem več prijavnic?
6. Ali lahko mobilnost študentov za študij in prakso prijavim z eno prijavnico?
7. Ali lahko mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje prijavim z eno prijavnico?
8. Kako je z vračilom dotacije, če upravičenec ugotovi, da projekta ne bo mogel izvesti?
9. Ali lahko prijavimo sodelovanje z institucijo, s katero še nimamo pisne potrditve o sodelovanju?
10. Koliko dotacij lahko prejme posameznik?
11. Na kakšen način mora biti zaposlen posameznik, ki ga matična institucija prijavlja na mobilnost?
12. Ali se lahko za mobilnost prijavi študent, ki je v okviru Erasmusa že odšel na študij in prakso?
13. Kakšne pogoje mora izpolnjevati študent?
14. Ali je treba dokazovati stroške bivanja za izplačilo dotacije?
15. Ali program financira tudi dneve potovanja tja in nazaj?
16. Ali mora biti oseba, ki jo institucija prijavlja, v času prijave že zaposlena na tej instituciji ali je dovolj, de je zaposlena pred samo izvedbo mobilnosti?
17. Kako prikažemo stroške potovanja, v primeru, da posameznik potuje z lastnim avtomobilom?

1. Kdo se lahko prijavi?

Za sofinanciranje se lahko prijavijo:
  • Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov (vse akcije)
  • Raziskovalne organizacije vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – akcije Individualna mobilnost osebja za raziskovanje in Študijski obiski (iz Slovenije v države EGP EFTA in obratno).
  • Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo – akcije Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov.

2. Kdo podpiše prijavni obrazec?Prijavni obrazec podpiše oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje pogodb v imenu visokošolske institucije oziroma raziskovalne organizacije, ki projekt prijavlja.

V primeru mobilnosti študentov in zaposlenih za poučevanje in usposabljanje, kjer se sklicujete na Erasmusovo univerzitetno listino, se za univerze podpiše rektor, v primeru samostojnega visokošolskega zavoda pa dekan oziroma druga pooblaščena oseba.

3. Ali se lahko prijavim na razpis, tudi če nimam Erasmusove univerzitetne listine?Da.  Visokošolski zavodi se lahko prijavijo na vse akcije iz razpisa, vendar imetnikom ustrezne Erasmusove univerzitetne listine, ki se prijavljajo na akcije Individualna mobilnost za študente za študij in prakso ter Individualna mobilnost za zaposlene za poučevanje in usposabljanje, ni potrebno izpolniti določenih vprašanj v prijavnici, ker na ta vprašanja avtomatično dobijo največje število točk.
 
4. V katerem obdobju se lahko izvedejo mobilnosti?Obdobje znotraj katerega morajo biti izvedene vse projektne aktivnosti in znotraj katerega lahko nastanejo z njimi povezani stroški, je obdobje upravičenosti stroškov, ki traja od dneva podpisa pogodbe o dodelitvi dotacije in najkasneje do 31.12.2010.

5. Ali lahko v okviru ene akcije pošljem več prijavnic?Da.

6. Ali lahko mobilnost študentov za študij in prakso prijavim z eno prijavnico?Ne. Kljub temu, da je za obe akciji narejena ena prijavnica, je potrebno vsako akcijo posebej prijaviti na svojem obrazcu, kjer izpolnite samo ustrezno označene dele.

7. Ali lahko mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje prijavim z eno prijavnico?Ne. Kljub temu, da je za obe akciji narejena ena prijavnica, je potrebno vsako akcijo posebej prijaviti na svojem obrazcu, kjer izpolnite samo ustrezno označene dele.

8. Kako je z vračilom dotacije, če upravičenec ugotovi, da projekta ne bo mogel izvesti?Če upravičenec po podpisu pogodbe ugotovi, da projekta ne bo mogel izvesti ali projekta izvesti v dogovorjenem roku,  mora o tem takoj pisno obvestiti CMEPIUS in SVREZ ter vrniti vsa morebitna do tedaj prejeta sredstva iz pogodbe o dotaciji.
Upravičenec lahko zaprosi za podaljšanje končnega roka za izvedbo projekta najkasneje 30 dni pred iztekom projekta, vendar mora projekt končati najkasneje do 31. 1. 2011. Pisno prošnjo mora upravičenec utemeljiti. 

9. Ali lahko prijavimo sodelovanje z institucijo, s katero še nimamo pisne potrditve o sodelovanju?Da, vendar mora biti sodelovanje ustrezno potrjeno še pred začetkom mobilnosti.
V primeru individualnih mobilnosti (razen za pripravljalne obiske) je to bilateralni dogovor, v primeru pripravljalnih obiskov, študijskih obiskov in izmenjave strokovnjakov pa je to pismo o nameri.

10. Koliko dotacij lahko prejme posameznik?Samo eno dotacijo iz razpisa lahko prejmejo posamezniki na mobilnosti iz naslednjih akcij:

- Individualna mobilnost študentov za študij,
- Individualna mobilnost študentov za usposabljanje (praksa),
- Individualna mobilnost osebja za poučevanje,
- Individualna mobilnost osebja za usposabljanje,
- Individualna mobilnost osebja za raziskovanje.

11. Na kakšen način mora biti zaposlen posameznik, ki ga matična institucija prijavlja na mobilnost?Posameznik, ki ga matična institucija prijavlja na Individualno mobilnost osebja, mora biti v delovnem razmerju kot je to opredeljeno v 4. čl. Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, 46/2007, 103/2007) ali mora biti zaposlen s podjemno pogodbo oz. pogodbo o delu, za katero je pravna podlaga 619. člen obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01). Avtorska pogodba ni zaposlitev v tem smislu.

12. Ali se lahko za mobilnost prijavi študent, ki je v okviru Erasmusa že odšel na študij in prakso?

Da.

13. Kakšne pogoje mora izpolnjevati študent?Študent se lahko prijavi za mobilnost samo na instituciji, kjer študira.
Študent mora imeti status študenta na matični instituciji in biti vpisan v najmanj 2. letnik študija 1. stopnje. Študent mora biti državljan Slovenije ali imeti v Sloveniji stalno bivališče ali status begunca. Vsak študent lahko prejme le eno dotacijo iz tega razpisa.

14. Ali je treba dokazovati stroške bivanja za izplačilo dotacije?Ne. Del dotacije za stroške bivanja je določen z maksimalnimi pavšalnimi vrednostmi in se ne spremeni od načrtovanega, če ni odstopanj pri izvedbi projekta.

15. Ali program financira tudi dneve potovanja tja in nazaj?Izračun števila dni, ki so sofinancirani, poteka na naslednji način:

Število dni mobilnosti, na podlagi katere izračunamo višino pavšala za bivanje, predstavlja število dni, ki je zapisano na Potrdilu o udeležbi, če pa ste v državo prispeli že dan prej od odšli dan kasneje, se vam priznata tudi ta dva dneva, vendar le, če je bila vključena tudi nočitev.
Za en dan se šteje ena nočitev.

Primer: V kolikor na potrdilu piše, da mobilnost trajala od 10. do 12. marca, vi  pa ste v državo mobilnosti prispeli 9. marca, odšli pa 13., to pomeni, da je vaša mobilnosti dolga 4 dni, saj prihod 9. in odhod 13. pomeni 4 nočitve.

16. Ali mora biti oseba, ki jo institucija prijavlja, v času prijave že zaposlena na tej instituciji ali je dovolj, de je zaposlena pred samo izvedbo mobilnosti?
Posameznik, ki ga matična institucija prijavlja na mobilnost, mora biti zaposlen v času mobilnosti.


17. Kako prikažemo stroške potovanja, v primeru, da posameznik potuje z lastnim avtomobilom?

Stroški za potovanje z osebnim avtomobilom bodo povrnjeni na podlagi dejanskih stroškov (obračunane kilometrine), vendar le do višine cene javnega transporta. Kilometrina se obračuna v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08).

V praksi to pomeni, da obračunu kilometrine priložite informativni cenik (lahko natisnjen s spletnih strani) najcenejšega javnega prevoznika, ki omogoča prevoz na poti, ki ste jo opravili z avtom.
V primeru, da je strošek kilometrine manjši od stroška javnega prevoza, povrnemo dejanski strošek (torej kilometrina).

Poročilu priložite pojasnilo, v katerem navajate naslednje podatke:

Naslov prijavitelja:
Ref. št. projekta:
Št. pogodbe:
Akcija:
Ime in priimek udeleženca mobilnosti:
Relacija, za katero je bila izplačana kilometrina:
Razdalja v km:
Dostopen javni prevoz na tej relaciji in cena vozovnice (priloga: kopije informativnih cenikov):

Znesek kilometrine: ___ €
Znesek najcenejšega javnega prevoza: ___€
Za povračilo uveljavljamo nižji strošek, in sicer: _____€

Podpis odgovorne osebe:
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.