Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Centralizirane akcije


Za izvajanje centraliziranih aktivnosti je zadolžena Izvršna agencija v Bruslju.

V okviru sektorskega programa Grundtvig so razpisane naslednje centralizirane akcije:
  1. Večstranski projekt
  2. Mreže
  3. Spremljevalni ukrepi

1. Grundtvig večstranski projekti

Grundtvig večstranske projekte izvajajo institucije iz različnih sodelujočih držav, ki med seboj sodelujejo, združujejo znanje in izkušnje, da bi dosegle konkretne in inovativne rezultate/proizvode z neizpodbitno evropsko vrednostjo. V mnogih primerih bo to vključevalo izkušnje iz pilotnih projektov na strateških področjih in izdelavo učnih proizvodov visoke kakovosti. Ti projekti si prizadevajo tudi utrditi evropsko razsežnost na področju izobraževanja odraslih.
Projekte se spodbuja, da v svoje aktivnosti vključujejo učeče se odrasle in da upoštevajo potrebe in izkušnje odraslih učencev. V ta namen lahko odrasli učenci sodelujejo na projektnih sestankih in drugih primernih dogodkih in aktivnostih v okviru projekta.
Vsi projekti morajo vključevati načrte za vrednotenje in razširjanje rezultatov projekta.
V okviru prednostnih nalog, objavljenih v razpisu za zbiranje predlogov, je mogoče podpreti
naslednje aktivnosti:
• izboljšanje vsebine in izvajanja izobraževanja odraslih,
• izboljšanje izobraževanja odraslih na sistemski ravni/ravni politike,
• izboljšanje dostopnosti priložnosti za učenje za odrasle,
• izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih.

2. Grundtvig mreže

Namen Grundtvig mrež je krepitev vezi med različnimi akterji, ki so vključeni v izobraževanje odraslih v najširšem smislu, da se izboljšajo kakovost, evropska dimenzija in vidnost aktivnosti ali vprašanj v skupnem interesu na področju izobraževanja odraslih, kot pomoč, da priložnosti za vseživljenjsko učenje postanejo bolj znane in dostopne državljanom.
Mreže Grundtvig so mreže velikega obsega, ki omogočajo forum ali skupno platformo za razprave in izmenjavo informacij o ključnih vprašanjih, oblikovanju politik in/ali raziskavah na področju izobraževanja odraslih.
V okviru prednostnih nalog iz splošnega razpisa za zbiranje predlogov, je mogoče podpreti naslednje aktivnosti:
• pospeševanje in izboljšanje evropskega sodelovanja, kot so izmenjava informacij, nadaljnja izobraževanja in usposabljanja koordinatorjev projektov, spodbujanje novih projektov, razširjanje projektnih rezultatov in dobre prakse;
• spodbujanje izobraževalnih inovacij in najboljših praks na določenem tematskem področju, kot so primerjalne analize, študije primerov, oblikovanje priporočil in organiziranje delovnih skupin, seminarjev ali konferenc;
• aktivnosti v zvezi z usklajevanjem in upravljanjem projekta.

3. Spremljevalni ukrepi

Namen akcije Spremljevalni ukrepi je podpirati različne aktivnosti, ki bodo, čeprav niso upravičene za glavne akcije programa Grundtvig, brez dvoma prispevale k doseganju teh ciljev.

Podprte aktivnosti so lahko (okvirni seznam):
• organizacija konferenc in seminarjev v zvezi z evropskim sodelovanjem v učenju odraslih;
• aktivnosti za dvig ozaveščenosti, kot so ciljne promocijske in informacijske kampanje;
• tekmovanja itd.;
• ustanavljanje in konsolidacijo evropskih organov, kot so združenja, zlasti sredstva za
razširjanje in izmenjavo informacij in izkušenj o inovacijskih pobudah;
• razvijanje, objavljanje in razširjanje produktov in postopkov, ki nastajajo pri sodelovanju
(dokumenti, publikacije, modeli poučevanja, videoposnetki, CD-ROM-i, inovativne
metodologije, organizacijski ukrepi v organizacijah, strategije poučevanja). Posebno se bo
spodbujalo razširjanje prek mrež organov, ki vključujejo „igralce” na področju s potencialom
za posredovanje takih informacij;
• poučevanje s pomočjo gradiv o evropskih temah;
• organizacijo aktivnosti izobraževanj in usposabljanj za osebe, ki so v svojih organizacijah
odgovorne za evropsko sodelovanje;
• publikacije v zvezi z evropskim izobraževalnim sodelovanjem pri učenju odraslih, vključno z
analizami internacionalizacije strategij za izobraževanje, izvajanjem programov in ovirami,
na področju izobraževanja odraslih;
• akcije–raziskave na področju učenja odraslih.Večstranske projekte, Mreže in Spremljevalne ukrepe upravlja Izvršna agencija Evropske komisije, ki vodi celoten postopek prijave in izbora.


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.