Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Grundtvig učna partnerstva


Akcija Grundtvig učnih partnerstev
je okvir za večstransko sodelovanje majhnega obsega med organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih v najširšem smislu – formalnem, neformalnem ali priložnostnem. V partnerstvu izvajalci izobraževanj in usposabljanj in učenci sodelujejo pri eni ali več temah, ki so v skupnem interesu.

Učno partnerstvo je usmerjeno predvsem na proces (izmenjava izkušenj, praks in metod) in ne na »produkt« ter si prizadeva razširiti zlasti sodelovanje manjših organizacij. Partnerstvo traja 2 leti.

Sodelujoče organizacije se spodbuja, da spremljajo in vrednotijo svoje mednarodno delo in ga povezujejo s pobudami svoje lokalne skupnosti.

Ena od sodelujočih držav prevzame vlogo koordinatorja. Močno je priporočeno, da se v fazi prijave kateri od partnerjev prostovoljno javi, da prevzame vlogo nadomestnega koordinatorja v primeru, da se prvotnega koordinatroja zavrne v izbirnem postopku.

Podprejo se lahko naslednje aktivnosti:
  • partnerski sestanki med organizacijami, ki so vključene v partnerstvo
  • izmenjava osebja in učečih se odraslih, ki so vključeni v lokalne aktivnosti
  • izmenjava izkušenj in dobrih praks z vsemi primernimi sredstvi in zlasti z uporabo IKT-ja
  • izdelava tehničnih predmetov, risb in umetniških del v zvezi s projektom
  • terensko delo, projektne raziskave itd.
  • priprava predstav (npr. gledališka igra, muzikal itd.)
  • jezikovne priprave za osebe, ki so vključene v partnerstvo, s katerim se zagotovi, da imajo znanje delovnega jezika
  • samovrednotenje
  • organizacija razstav, izdelava in razširjanje informacijskega gradiva ali dokumentacije o aktivnostih sodelovanja
  • razširjanje izkušenj in rezultatov projekta

Učna partnerstva, ki se osredotočajo na sodelovanje učencev, morajo spodbujati njihovo mobilnost v najvišji možni meri. Tista, ki vključujejo najmanj 24 mobilnosti morajo vključevati mobilnosti najmanj 16 različnih učečih se odraslih.

Učna partnerstva, ki se osredotočajo na upravljanje izobraževanja odraslih in/ali metode poučevanja, omogočajo učiteljem, izvajalcem izobraževanj in usposabljanj in upravljavcem izobraževanja odraslih priložnosti za izmenjavo izkušenj in informacij, za skupen razvoj metod in pristopov, ki ustrezajo njihovim potrebam, in za preizkušanje in udejanjanje novih organizacijskih in pedagoških pristopov.

Med učenci je posebna pozornost namenjena vključevanju ljudi iz depriviligiranih socialnih skupin, kjer je le moţno.

Prijavo lahko oddajo organizacije, ki so in/ali bodo aktivne na področju izobraževanja odraslih po pravilih določenih v razpisni dokumentaciji.

Razpis 2013 ne določa specifičnih evropskih prioritet, nacionalne administrativne omejitve so določene v nacionalnem delu razpisa.

Sofinanciranje v obliki pavšala, ki se veže na najmanjše število načrtovanih mobilnosti, krije stroške izvajanja aktivnosti in mednarodnih potovanj. Višina dotacije je  vezana na število mobilnosti izvedenih v okviru projekta. Dotacija je izplačana v obliki pavšalnega zneska, ki krije stroške mobilnosti in druge stroške projekta. Mobilnost je pot enega udeleženca v eno od držav partnerstva.

Vrsta partnerstvaNajmanjše število mobilnosti 
Najvišja pavšalna dotacija v €
Majhno število mobilnosti 

7.500
Manjše število mobilnosti   
 8  
11.000
Povprečno število mobilnosti 
12 
14.000
Veliko število mobilnosti 24  25.000

       
Rok prijave v letu 2013 je 21.2.
Trajanje projekta je dve leti, in sicer v razpisnem letu 2013 od 1.8.2013  do 31.7.2015.

Pri pripravi se lahko prijavitelji obrnejo na nacionalno agencijo, ki organizira usposabljanja in nudi pomoč. Možno je pridobiti tudi sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.